zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

NATURA 2000

NATURA 2000 je súvislá Európska sústava chránených území, na ktorých sa vyskytujú vzácne druhy fauny a flóry. Územia sa vyčleňujú v rámci biogeografických regiónov, ktorých je v EÚ 9. Na Slovensku sú dva, v Prešovskom kraji je to alpský región. viac

Slovensko je krajina známa nádhernou prírodou, v ktorej žije až 28 tisíc druhov  zaujímavých živočíchov a  viac ako 11 000 druhov rastlín. Najznámejšie rastlinné endemity sú lykovec muránsky, ktorý rastie len na Muránskej planine a rumenica turnianska vyskytujúca sa v Slovenskom krase. Zo živočíchov sú to kamzík tatranský, svišť či mlok karpatský. Aj tieto druhy patria do Európskej sústavy chránených území NATURA 2000.  

 

Prečo smernice?

NATURA 2000 vyplýva z noriem a smerníc, ktoré sa Slovensko zaviazalo plniť pri vstupe do Európskej únie v roku 2004. V oblasti ochrany a prírody sú to dve smernice:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, na základe ktorej sa vyhlasujú tzv. chránené vtáčie územia. Žije na nich 81 druhov voľne žijúcich vtákov, ktoré sú vzácne aj z európskeho hľadiska.

2. Smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchova voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch), na základe ktorej sa navrhujú územia európskeho významu.

 

Úlohou smerníc je ochrana vzácnych a ohrozených druhov rastlinstva a živočíšstva a zlepšenie ich podmienok pre život a rast. V rámci NATURA 2000 sa uplatňujú vhodné spôsoby hospodárenia v prospech zachovania týchto druhov a biotopov. Územia sústavy NATURA 2000 sa vyčleňujú v rámci biogeografických regiónov, ktorých je v celej Európske únii 9. Na Slovensku sa vyskytuje panónsky a alpský biogeografický región, do ktorého patrí aj Prešovský kraj.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie